นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

    2018-06-29 16:20:25
    29 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก บุญยวัจน์ เครือหงส์ ประธานอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง พร้อมคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติที่เดินทางมา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติโดยให้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณผ่าน e-PlanNCC ทางเว็บไซด์สำนักงาน ป.ป.ช.รอบ 6 เดือนภายในเดือนเมษายน รอบ 12 เดือนภายในเดือนตุลาคม และเตรียมรับการนิเทศติดตามของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ได้พิจารณาคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561