รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 39/2564

    2021-07-02 20:29:40
    2 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 39/2564 เพื่อหารือแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในจังหวัดสงขลาโดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา