นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3

    2018-07-02 10:17:32
    29 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561 ณ ชั้น 4 ห้องประชุมวิเชียรคีรี อบจ.สงขลา