อบจ.สงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    2021-07-02 20:52:02
    วันที่ 26 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง 2. นายดำรงค์ ดำแก้ว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติค่ายรัตนสาร มอบน้ำดื่ม 4 แพ็ค 3. นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบน้ำดื่ม 22 แพ็ค 4. นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบมาม่า 10 ลัง ลังละ 180 ซอง จำนวน 1,800 ซอง 5. นายยุทตชัย รุ่งเรือง นิติกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบมาม่า 4 ลัง ลังละ 180 ซองจำนวน 720 ซอง 6. นายสุรกิจ กาญจนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบปลากระป๋อง 100 กระป๋อง 7. นายณัฐกร สุวรรณศรี ศูนย์สั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 3 แพ็ค 8. นางบุญยืน อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 10 ถุง 9. นายกิตติพงษ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มอบปลากระป๋อง 100 กระป๋อง 10. นายสมยศ พลายด้วง หจก.กระแสสินธุ์การโยธามอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 100 ถุง 11. นางสาวมาลัยทิพย์ ครุอำโพธิ์ หจก.เขาแดงคอนสตรัคชั่น มอบมาม่า 3,600 ซอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้