อบจ.สงขลา สนับสนุนทุกภารกิจ พิชิตโควิด-19 ส่งมอบความสุข ให้บุคลากรทางการแพทย์

    2021-07-02 21:01:40
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลนาหม่อม และ โรงพยาบาลสทิงพระ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อฯ และเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบห้อง Positive Pressure (ห้องความดันบวก) ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการตรวจค้นหาผู้ที่ติดเชื้อฯ และช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา