รองนายก อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

    2018-07-04 16:25:44
    วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม และนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้ใoแนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิด และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนและจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบ สันติสุข ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป ซึ่งในวันนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้เข้ารับการบรรยายประวัติความเป็นมาของเมืองสงขลา และความเชื่อมโยงมุสลิมว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไร