โครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยจังหวัดสงขลา ปี 2561

    2018-07-04 16:26:55
    วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยจังหวัดสงขลา ปี 2561 เพื่อให้องค์กร/หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสงขลา อาทิ การจัดการขยะชุมชน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพตามวิถีชุมชน ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลแก่บุคคล/องค์กรต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีคืนความสุขให้คนไทย โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป องค์กร/หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 620 คน ปัจจุบันปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน ปัญหาขยะ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เช่นการตัดไม้ทำลายป่า การขยายตัวจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพขอประชาชนตามมา จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน