นายก อบจ.สงขลา ประชุมเกี่ยวกับโครงการอุทยานการเรียนรู้เมืองเก่าฝั่งแหลมสน

    2018-07-05 10:30:15
    4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมร่วมกับนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล หอการค้าจังหวัดสงขลา นายธนกร สังฆโร นายกเทศบาลเมืองสิงหนคร นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการอุทยานการเรียนรู้เมืองเก่าฝั่งแหลมสน ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมวางแผน ออกแบบองค์ประกอบโครงการอุทยานการเรียนรู้เมืองเก่าฝั่งแหลมสน ซึ่งจะขออนุญาตเช่าพื้นที่จากวัดสุวรรณคีรี ตลอดจนถึงการเสนอแผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของเมืองสงขลา สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงปัจจุบัน ที่ฝั่งแหลมสน ตำบลหัวเขา ประกอบด้วยพระบรมราขานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคารลานกิจกรรมที่พร้อมจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว บนเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 1 งาน 300 ตารางวา ณ วัดสุวรรณคีรี