นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2021-07-22 19:56:10
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563