อบจ.สงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    2021-07-22 19:58:31
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1.นายสุทธิศักดิ์ ลิ่มพัฒนพิทักษ์ หจก.เอส.แอล.เอส.คอนส์ มอบข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุง 2.นายสมยศ พลายด้วง หจก.กระแสสินธ์ุการโยธา มอบข้าวสาร จำนวน 500 ถุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้