นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564

    2021-07-23 12:42:25
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อ/ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ขอรับการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 41 แห่ง รวมจำนวน 96,550 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #สนับสนุนทุกภารกิจพิชิตโควิด19