ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.สงขลา บริหารจัดการ การปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แห่งเดียวในประเทศไทย

    2021-07-27 14:50:10
    โดยบุคลากรปฏิบัติงานแบบ WORK FROM HOME ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยขอความอนุเคราะห์ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสานงานให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ Notebook Computer ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานได้มีการสร้างห้องประชุม (Meeting Room) เพื่อใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งทางวิทยุ Chat Cis และโทรศัพท์ ในการทำงานเฉพาะกิจของ 1669 เพื่อให้การทำงานเสมือนจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการผ่านสายด่วนฉุกเฉิน 1669 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #WorkFromHome