นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 1/2563

    2021-07-27 15:02:15
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) กรณีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา