เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zooom ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564

    2021-07-27 15:04:14
    26 กรกฎาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zooom ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายไพรเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา และนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมในการประชุม ณ ห้องแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย หัวข้อการประชุมประกอบด้วย มาตราการและแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนมังคุดจากราคาตกต่ำ มาตราการและแนวทางการช่วยเหลือชาวนา เพื่อเจาะตลาดข้าวใหม่ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตร และติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานเทคโนโลยีธุรกิจเกษตร