วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

    2018-07-05 19:10:07
    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เสนอญัตติ ดังนี้ 1) ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 2) ญัตติขอความเห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลทับช้าง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ยื่่นกระทู้ด่วนและกล่าวคำลา - กระทู้ถามด่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นายร่อซี หนิมุสา เรื่อง การวางแผนการป้องกันน้ำท่วมของ อบจ.สงขลา - นายร่อซี หนิมุสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวคำอำลาในสภา ในการไปดำรงตำแหน่งอื่นทางการเมือง ...ภาพ/ข่าว กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา