การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

    2018-07-06 09:53:55
    5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสภาฯ ณ ชั้น 4 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งการเปิดประชุมสภาครั้งนี้ เป็นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีวาระที่สำคัญคือที่ประชุมได้มีมติผ่านข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี 2562 ในวาระที่ 2 และ 3 โดยมติเอกฉันท์