นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง โครงการบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านชิงโค ต.ชิงโค- บ้านวัดขนุน ต.วัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2021-08-10 14:59:33
    วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง โครงการบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านชิงโค ต.ชิงโค- บ้านวัดขนุน ต.วัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.-0168 ขนาดกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 2.000กิโลเมตร