อบจ.สงขลาได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง "ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตพืชจังหวัดสงขลา"

    2021-08-13 09:56:05
    วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง "ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตพืชจังหวัดสงขลา" ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรม และเจตนารมณ์ร่วมกัน ทั้ง 7 ฝ่าย ดังนี้ ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนขับเคลิ่อน การพัฒนา การผลิตพืชของจังหวัดสงขลา ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าพืช และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการ การรับรองมาตรฐานสินค้า การส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่า การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม การพัฒนาเกษตรผู้นำ (Smart Farmers) พัฒนาการผลิตสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 จัดการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำแปลงสาธิต ในการลงนาม MOU นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามเป็น "พยาน" #รวมพลังร่วมสร้างสุข