อบจ.สงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2018-07-09 14:13:01
    6 กรกฎาคม 2561 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม บรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แก่คณะศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก University of Miyazaki เรียนรู้ระบบและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสุขภาพ และความปลอดภัยผู้สูงอายุ ประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก University of Miyazaki จำนวน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 คน และนักวิชาการ 1 คน รวม 5 คน