นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบางกม - บ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา

    2021-09-03 14:59:31
    วันที่ 3 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบางกม - บ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขนาด 6.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร เป็นเงิน 6,740,000 บาท