นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561

    2018-07-09 14:18:42
    6 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ตามวาระประชุม อาทิ ติดตามโครงการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนบริเวณด่านพรหมแดน ติดตามความก้าวหน้าศูนย์คมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา