นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้...รองนายกอบจ.สงขลา ประธานสภา ฯ มอบหมายให้...รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

    2021-09-03 15:01:31
    วันที่ 3 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้... นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภา ฯ มอบหมายให้... นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom Application) เพื่อพิจารณา 1.ขอความเห็นชอบในการเลือกผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2.ขอความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสมาคมฯ 3.เลือกคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา