นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในกิจกรรม "ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม"

    2021-09-08 11:02:52
    วันที่ 7 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรม "ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม" โดยมีนายพิพัฒน์ ขวัญอ่อน ประธานสภา อบต.ท่าหิน พร้อมสมาชิกสภา อบต.ท่าหิน คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว (ป้าลม) ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าหิน ผู้ช่วยกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มประมงอาสาตำบลท่าหิน และบุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลา (ปลาตะเพียน,ปลายี่สก,ปลาบ้า) จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวประมงพื้นบ้านต่อไป ณ ท่าน้ำวัดท่าหิน หมู่ 7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข เรา รัก ทะเลสาบสงขลา