นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง "โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้" ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์

    2021-09-10 09:23:33
    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับห้างหุ้นสวนจำกัดบ้านเขาในวิศวกรรม "โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้" ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.สงขลา ที่ อ - 008/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 3,247,000.00 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) #รวมพลังร่วมสร้างสุข