นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลุ่มอ้อย+บ้านยางเกาะ ตำบลปริก อำเภอสะเดา

    2021-09-10 10:11:52
    วันที่ 9 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ บริษัท จุฬารัชเมืองทอง จำกัด เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลุ่มอ้อย+บ้านยางเกาะ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0166 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 5,990,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)