นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM) ครั้งที่ 1/2564

    2021-09-15 12:39:44
    วันที่ 14 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา (พศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.สงขลา ได้ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา และดำเนินงานที่สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบจ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข