นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การดำเนินกิจการแพขนานยนต์ พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

    2021-09-15 12:49:50
    วันที่ 14 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุววรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การดำเนินกิจการแพขนานยนต์ พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการแพขนานยนต์ (ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข