การประชุม "กองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม"

    2021-09-15 12:53:24
    การประชุม "กองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม" โดยมีนายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธาน ประชุมโดย วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ ZOOM จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบรายงานภาพรวมการคาดการณ์ แนวโน้มสภาพอากาศ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2564 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา