นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อใหม่ – บ้านท่าคุระ อำเภอสทิงพระ

    2021-09-16 13:24:03
    วันที่ 15 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ บริษัท พินันท์พัฒน์ จำกัด เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อใหม่ – บ้านท่าคุระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ท-043/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 6,593,000 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)