นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะจง ตำบลทับช้าง – บ้านเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี

    2021-09-20 10:51:33
    วันที่ 16 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระแสสินธุ์การโยธา ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะจง ตำบลทับช้าง – บ้านเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ ท-039/2563 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 4,995,000 บาท (สีล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)