นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสำนักเขาพระ - บ้านทุ่งนา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ และก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์ (ท่าที่ 1 ฝั่งหัวเขาแดง) ตำบลเขาแดง อำเภอสิงหนคร

    2021-09-20 11:07:04
    วันที่ 17 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญากับ (1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงอิฐ โชคชัยสตูลในการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสำนักเขาพระ - บ้านทุ่งนา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.845 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปรนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ท-027/2563 วงเงินตามสัญญา 5,595,000.-บาท และ (2.) บริษัทเอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด ก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์ (ท่าที่ 1 ฝั่งหัวเขาแดง) ตำบลเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามแบบแปรนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ท 076/2562 วงเงินตามสัญญา 11,342,000.-บาท