นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนฯ

    2021-09-20 11:15:13
    วันที่ 17 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ และนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายศดิศ ไชยศิริ ส.อบจ. เขตอำเภอควนเนียง นายอุดม แก้วสุวรรณ์ ส.อบจ. เขตอำเภอคลองหอยโข่ง นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ส.อบจ. เขตอำเภอสทิงพระ นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง ส.อบจ. เขตอำเภอกระแสสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ ส.อบจ. เขตอำเภอระโนด ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนฯ ได้แก่ 1.เทศบาลตำบลบางเหรียง จำนวน 4,722 ถุง 2.เทศบาลตำบลโคกม่วง จำนวน 1,168 ถุง 3.เทศบาลตำบลทุ่งลาน จำนวน 1,178 ถุง 4.องค์การบริหารส่วนตำบลโรง จำนวน 1,480 ถุง 5.องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ จำนวน 2,638 ถุง 6.เทศบาลตำบลสทิงพระ จำนวน 1,028 ถุง 7.องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด จำนวน 1,896 ถุง 8.องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล จำนวน 2,418 ถุง 9.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี จำนวน 1,538 ถุง 10.องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จำนวน 1,632 ถุง 11.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน 2,128 ถุง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สงขลา ได้ทำการสำรวจ และขอการสนับสนุนข้าวสารจาก อบจ.สงขลา ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามเกณฑ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ