อบจ.สงขลา พร้อมสนับสนุนโครงการ Smart safety Zone ๔.๐ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน

    2021-09-20 11:43:57
    สายวันนี้ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมโครงการ Smart safety Zone ๔.๐ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ ๙) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช. ภ.9 พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.หาดใหญ่ นายพรชัย พาณิชกรณ์ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากหลักความคิดของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ว่า “จะทำอย่างไรให้ประชาชน ต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม หากสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่ง สามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจ บนถนนตอนกลางคืน” นำมาสู่โครงการ "สมาร์ท เชฟตี้ โซน ๔.๐" (SMART SAFETY ZONE ๔.๐) ที่นำร่องไปแล้วในพื้นที่ 15 สถานีตำรวจทั่วประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน พัฒนาการทำงานของตำรวจ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" นำไปสู่ความปลอดภัย จากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ เป็น ๑ ใน ๑๕ สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ "สมาร์ท เชฟตี้ โซน ๔.๐" (SMART SAFETY ZONE ๔.๐) โดยมีพื้นที่ในความ รับผิดชอบ 0.47 ตร.กม. ในการนี้ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตรับผิดชอบของ โครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน ๔.๐ (SMART SAFETY ZONE ๔.๐) “พื้นที่สันติสุข” ของ สภ.หาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง และติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย สภ.หาดใหญ่ ได้นำนวัตกรรมมาใช้ ในการป้องกันอาชญากรรม ทั้งนี้สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่น ที่จะสร้างพื้นที่สันติสุขให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน ๔.๐ (SMART SAFETY ZONE ๔.๐) และจะสร้าง ความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยให้เกิดแก่ชุมชน สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สู่นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดล้ำ และการร่วมมือจากภาคประชาชน “เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน” โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นจะต้องปฏิรูประบบการทำงานให้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมาย และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิด ในเรื่องการป้องกัน อาชญวิทยากับแนวความคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ทั้งเพื่อยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่อง "ระบบราชการ 4.0" และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (DIGITALIZATION) ซึ่งจะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ระบบราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมและนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน