นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 ฉบับ

    2021-09-22 09:51:01
    วันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (1) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด เพื่อบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านพรุหลุมพี ตำบลสะกอม – บ้านพรุตู ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0026 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ท-010/2563 วงเงิน ตามสัญญา 5,995,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (2) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด เพื่อบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านโคกยูง ตำบลตลิ่งชัน - บ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 6,00 เมตร ระยะทาง 1,250 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ท-008/2563 โดยวิธีคัดเลือก วงเงินตามสัญญา 3,240,000.00 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)