นายกอบจ.สงขลา มอบหมาย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส.

    2021-09-27 09:20:37
    วันที่ 23 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจรัส ชูปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. เพื่อหารือประเด็นแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการจัดกิจกรรมของสศส.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ และ ส่งเสริมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา