นายกอบจ.สงขลา เป็นประธาน ในการประชุมวางแผนดำเนินโครงการ "สงขลาเมืองต้นแบบ" พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล

    2021-09-28 11:22:28
    วันที่ 28 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุววรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในการประชุมวางแผนดำเนินโครงการ "สงขลาเมืองต้นแบบ" พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรม การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ฯ พร้อมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดตาย ลดเจ็บ ลดอุบัติเหตุทางถนนระดับท้องถิ่นทุกอำเภอ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลักดัน กระตุ้นให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2573 และบรรลุวิสัยทัศน์สู่ศูนย์ (Vision Zero) ภายในปี พ.ศ.2573 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา