นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างเสริมความเข้าใจในการให้บริการประชาชน กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564

    2021-09-29 16:27:57
    วันที่ 29 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างเสริมความเข้าใจในการให้บริการประชาชน กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ "การให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล" และมี นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ "การป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ" เพื่อให้บุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ได้มีความรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ตลอดถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานในการให้บริการประชาชน อีกทั้งเป็นการปรับทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา