นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 4 ฉบับ

    2021-09-30 09:20:04
    วันที่ 29 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 4 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (1) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัท นิระพันธ์ การก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคารหอพัก 5 ชั้น โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา วงเงินตามสัญญา 124,500.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (2) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด เพื่อบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านนา ต.บ้านนา อ.จะนะ - บ้านท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา จ. สงขลา รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0022 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กม. วงเงินตามสัญญา 6,700,000.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (3) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ปะติมากรรม2012 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด วงเงินตามสัญญา 13,572,000.00 บาท (สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (4) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัท บัมเบิลบี อินเตอร์เทรด จำกัด ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด วงเงินตามสัญญา 13,575,000.00 บาท ( สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)