นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 3 ฉบับ

    2021-10-11 08:44:15
    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 3 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (1) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัท กระแสสินธุ์ทราฟฟิค จำกัด เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโล๊ะมุด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ – บ้านสำนักยอ ตำบลท่าแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.186 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ท-048/2563 วงเงิน ตามสัญญา 998,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (2) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัท จุฬารัชเมืองทอง จำกัด เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน บ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง – ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ ท-020/2563 วงเงินตามสัญญา 6,490,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (3) สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ กิจการร่วมค้า จักรมณีร่วมค้า เพื่อบูรณะลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ – บ้านพร้าว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ 1-0093 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 8,215,800.00 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)