นายกอบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนน “สงขลาเมืองต้นแบบ” พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล

    2021-10-11 08:47:14
    วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนน “สงขลาเมืองต้นแบบ” พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา กล่าวรายงานในฐานะองค์กรสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบาย และเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนน “สงขลาเมืองต้นแบบ” พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักด้านความความปลอดภัยทางถนนของในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตามและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา