นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยประธานสภาอบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

    2021-10-14 08:54:59
    วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา