นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านทุ่งมะขาม ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา – บ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุ

    2021-10-14 09:03:12
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง กับ หจก. สี่ชายเจริญผลหาดใหญ่ 2004 เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านทุ่งมะขาม ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา – บ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง วงเงินตามสัญญา 7,990,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา