นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวปาบ ตำบลห้วยลึก – บ้านท่าหยี ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง

    2021-10-14 09:06:51
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวปาบ ตำบลห้วยลึก – บ้านท่าหยี ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วงเงินตามสัญญา 5,495,000.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา