นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเกาะวา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา – บ้านปึก ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ

    2021-11-04 16:03:33
    4 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระแสสินธุ์การโยธา เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเกาะวา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา – บ้านปึก ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วงเงินตามสัญญา 3,275,000.00 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา