นายกอบจ.สงขลา พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่อบจ.สงขลา

    2021-11-08 09:03:13
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ประธานคณะทำงาน) พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข #สุขภาพดีชีวีมีสุข ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา