รองนายกอบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายกอบจ.สงขลา ร่วมในพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี 2564

    2021-11-08 12:12:10
    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี 2564 โดยการจัดงานรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting พร้อมด้วย นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ด้วยคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ได้ร่วมพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติมอบรางวัลพระปกเกล้า "ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม" ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและกำลังใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน สำหรับรางวัลพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย #รวมพลังร่วมสร้างสุข