นายกอบจ.สงขลา ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการบริการจัดการขยะของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม

    2021-11-09 08:41:51
    วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการบริการจัดการขยะของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ทั้ง 6 กลุ่มของจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอย่างพร้อมเพรียงกัน