อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบแนวเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย – มาเลเซียบริเวณด่านพรมแดนสะเดา

    2021-11-11 09:23:53
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมกับ นายเกชา เบ็ญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม ตัวแทนจากสำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา และตัวแทนจากด่านศุลกากรสะเดา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบแนวเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย – มาเลเซียบริเวณด่านพรมแดนสะเดา