รองปลัดอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564

    2021-11-12 11:01:18
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาาชน) และบริษัท กรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา