องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานพิธีเปิดตลาดประชารัฐสุขใจ (ตลาดโคกไร่)

    2018-07-11 10:46:30
    10 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานพิธีเปิดตลาดประชารัฐสุขใจ (ตลาดโคกไร่) ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม “การส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดโคกไร่) โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีการแสดงภาคบันเทิงตลอดงาน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปิดตลาดในครั้งนี้ แสดงถึงเจตนารม์อันดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนให้มี “ตลาดประชารัฐสุขใจ (ตลาดโคกไร่)” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นชอบในหลักการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ “ตลาดประชารัฐ” ประเภท “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ” ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการหาบเร่ ผู้มีรายได้น้อย แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แปลงที่ดินโคกไร่ จำนวน 40 ไร่ บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโอทอป ปศุสัตว์ พืชผลทางการเกษตร และประมง เดินหน้าเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ตลาดประชารัฐ” ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยไทย ร่วมกันบริหารจัดการ และขับเคลื่อนให้ตลาดโคกไร่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมีประโยชน์มากที่สุด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม “การส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดโคกไร่) ในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-14 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการประมง อาหารท้องถิ่น สินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ผลิตสินค้าชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด ราคาเป็นธรรม ตลอดจนได้รับความสะดวกจากตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดโคกไร่) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงบนเวที , การแสดงศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้จากนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งการแสดงรำมโนราห์ , การแสดงหนังตะลุงคน , การแสดงชุดเต่างอย , การแสดงแอโรบิคกราวกีฬา , การแสดง ชุด “ทูบีนัมเบอร์วัน เขารูปช้างแดนซ์” และการแสดงวงดนตรีจาก “วงชาวาลา” ฯลฯ